POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PERFECTFISHING.PL 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem WWW.PERFECTFISHING.PL (dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”). 
 1. Sklep Internetowy pod adresem WWW.PERFECTFISHING.PL prowadzony jest przez spółkę Perfect Fishing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 213, 80-122  Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000896645, posiadającą numer NIP 5833427831, numer REGON 388769889, oraz numer rejestrowy BDO , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł. 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Perfect Fishing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk, e-mail: info@perfectfishing.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000896645, posiadająca numer NIP 5833427831, numer REGON 388769889, oraz numer rejestrowy BDO, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł (dalej „Administrator”). 
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w formie pisemnej pod adresem: Kartuska 213, 80-122 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@perfectfishing.pl . 
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.  
 1. Poprzez przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Administratora należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
 1. Administrator, przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników, korzysta z odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, które zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w różnych celach przy czym przetwarzanie danych osobowych przez Administratora zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym do rejestracji w Sklepie Internetowym oraz korzystania ze Sklepu Internetowego, zawarcia i wykonania umowy oraz wszelkich dodatkowych usług wykonywanych przez Administratora i oferowanych przez niego w Sklepie Internetowym, obsługi przez Administratora składanych reklamacji zakupionych towarów i usług, realizacji ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze, obsługi przez Administratora zapytań składanych przez formularze kontaktowe umieszczone w Sklepie Internetowym, w celu realizowania działań marketingowych dotyczących towarów oraz usług Administratora (obejmujących w szczególności wyświetlanie treści marketingowych w Sklepie Internetowym oraz prowadzenie działań związanych z marketingiem bezpośrednim), przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących towarów i usług Administratora (w formie Newslettera) oraz w celu realizacji działań analitycznych i statystycznych. 

III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Zgodnie z zasadą minimalizmu Administrator przetwarza tylko i wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa pkt. II ust. 2 niniejszej Polityki Prywatności.  
 1. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji konta w Sklepie Internetowym Administrator zbiera przetwarza dane osobowe Użytkownika: 
 1. imię i nazwisko, 
 1. dane adresowe (ulica wraz z numerem budynku, mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym, województwo, kraj), 
 1. adres e-mail, 
 1. numer telefonu, 
 1. numer NIP w sytuacji, w której Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, 
 1. adres IP. 
 1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz składania zamówienia z zarejestrowanego konta Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika : 
 1. imię i nazwisko, 
 1. dane adresowe (ulica wraz z numerem budynku, mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym, województwo, kraj), 
 1. adres e-mail, 
 1. numer telefonu, 
 1. numer NIP w sytuacji, w której Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, 
 1. adres IP. 
 1. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na realizowanie przez Administratora działań marketingowych dotyczących jego towarów oraz usług, w tym przesyłania przez informacji handlowych Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: 
 1. adres e-mail, 
 1. numer telefonu, 
 1. adres IP. 
 1. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu Internetowego Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: 
 1. imię i nazwisko, 
 1. adres e-mail, 
 1. numer telefonu, 
 1. adres IP. 
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne przy czym w przypadku zawarcia umowy sprzedaży czy też świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego niepodanie określonych danych przez Użytkownika uniemożliwi wykonanie zawartej umowy sprzedaży czy też świadczenie określonych usług przez Administratora. 

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie: 

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w sytuacji uzyskania zgody Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych w określonym celu bądź celach, 
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w sytuacji kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem lub do podjęcia przez Administratora działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, 
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w sytuacji kiedy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
 1. art. 6 ust. 1 lit f RODO – w sytuacji kiedy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w tym w szczególności w sytuacjach innych.  

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora przez okres, który jest niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane lub do momentu gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawa.   
 1. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest wyrażona przez nich zgoda wówczas Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po cofnięciu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia wszelkich roszczeń przysługujących Użytkownikom jak i Administratorowi. 
 1. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest wykonanie umowy wówczas Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia wszelkich roszczeń przysługujących Użytkownikom jak i Administratorowi. 
 1. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest uzasadniony interes Administratora wówczas Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. 

VI. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podwykonawcom Administratora, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy prowadzeniu swojej działalności, wykonywaniu zawartych umów i świadczeniu usług związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego, w szczególności dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane takim podmiotom jak dostawcy usług IT, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług płatniczych, firmy księgowe, agencje marketingowe, itp. Podmioty te przetwarzają dane osobowe Użytkowników na podstawie umowy zawartej z Administratorem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.  

Dodatkowe dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.  

VII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU 

Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w sposób zautomatyzowany jak również dane osobowe Użytkowników nie są profilowane. Poza rozumieniem profilowania klienta w sklepie na stronie www.perfectfishing.pl . 

VIII. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH  LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNAROWYCH 

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

IX. INFORMACJA O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOM W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM ICH  DANYCH OSOBOWYCH 

Użytkownikom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora, przysługują następujące prawa: 

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych ich dotyczących – podając dane Administratorowi Użytkownicy mają prawo uzyskać  do nich wgląd i dostęp; Użytkownicy mają prawo również do uzyskania od Administratora informacji dotyczących ich danych osobowych w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia, 
 1. prawo do sprostowania danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, 
 1. prawo do uzupełnienia danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, 
 1. prawo do usunięcia danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia ich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:  
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;  
 1. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;  
 1. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;  
 1. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  
 1. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;  
 1. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO; 
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych w sytuacji gdy: 
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;  
 1. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  
 1. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
 1. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.  
 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu: 
 1. wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkowników, 
 1. wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych Użytkowników na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, 
 1. prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownikom przysługuje prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe ich dotyczące, które dostarczyli Administratorowi oraz przysługuje prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.  

X. INFORMACJA O PRAWIE UŻYTKOWNIKA DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Jeżeli dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu bądź celach Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej ilości celów na jaki zgoda była udzielona. 
 1. Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez: 
 1. wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@perfectfishing.pl , 
 1. wysłanie wiadomości e-mail na adres kontaktowy Inspektora Danych Osobowych, 
 1. W sytuacji gdy cofnięcie zgody Użytkownika na jego przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika ma dotyczyć tylko i wyłącznie określonego celu Użytkownik powinien wskazać określony zakres w jakim cofnięcie jego zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika następuje.  
 1. Cofnięcie zgody przez Użytkownika pozostaje bez wpływu bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

XII. PLIKI COOKIES 

Sklep Internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do indywidualnych potrzeb Użytkowników. W związku z tym Użytkownicy mają możliwość wyrażenia zgody na zapamiętywanie wpisanych przez nich danych oraz informacji dzięki czemu możliwe będzie z zapisanych informacji przy następnych wizytach Sklepu Internetowego bez potrzeby ich powtórnego wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli Użytkownicy nie wyrażają zgody na personalizowanie Sklepu Internetowego Administrator rekomenduje wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach przeglądarki internetowej. 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 
 1. W razie jakichkolwiek zmian niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik zostanie poinformowany na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
Shopping Cart