REGULAMIN ŚWIACZENIA USŁUG PRZEZ PERFECT FISHING SP. Z O.O.  

 1. Postanowienia Ogólne 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług oraz sprzedaży towarów przez Perfect Fishing Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896645, o kapitale zakładowym 5.000 zł, NIP 5833427831, REGON 388769889, BDO , zwaną dalej „Sprzedawcą”. 
 1. Sprzedawca świadczy usługi poprzez Stronę Internetową oraz udostępniany przez nią Sklep. 
 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszelkich umów zawieranych ze Sprzedawcą poprzez Sklep. 
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie Internetowej, a także pobrać go lub sporządzić jego wydruk. Ponadto Sprzedawca udostępnia Regulamin pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem Zamówienia. 
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu, 
 1. zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu, 
 1. zasady zawierania Umów Sprzedaży w ramach Subskrypcji Perfect Fishing. 
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest  Sprzedawca, adres poczty elektronicznej: info@perfectfishing.pl  
 1. Z uwagi na fakt, iż przetwarzanie danych osobowych osoby, która nie ukończyła 16 lat jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody – zakupów poprzez Sklep (co wymaga podania danych osobowych) dokonać może wyłącznie osoba, która ukończyła 16 lat. 
 1. Dane osobowe pozyskiwane podczas korzystania z usług Sklepu podawane są dobrowolnie przez Klientów korzystających ze Sklepu i przetwarzane wyłącznie w celach, zakresie i w sposób określony w Polityce Prywatności, 
 1. Definicje.  

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Formularz Rejestracyjny –  Interaktywny formularz udostępniany na Stronie Internetowej umożliwiający założenie Konta w Sklepie. 
 Formularz Zamówienia – interaktywny formularz udostępniany na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez: dodanie do elektronicznego koszyka Towarów lub usług z oferty Sklepu, określenie warunków dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży, tj. formy płatności oraz sposobu dostawy, złożenie oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży z obowiązkiem zapłaty. 
 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia poprzez Sklep lub jest posiadaczem Konta. 
 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 
 Konsument – Klient będący osobą fizyczną oraz składający Zamówienie, które nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem nadanym przez Klienta Sklepu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym dane osobowe oraz informacje o złożonych Zamówieniach. 
 Newsletter – realizowana za zgodą Klienta usługa za pośrednictwem poczty e-mail polegająca na okresowym dostarczaniu Klientom informacji o ofercie handlowej Sprzedawcy. 
 Polityka Prywatności – Określona przez Sprzedawcę Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.perfectfishing.pl , udostępniana przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. 
 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę – Perfect Fishing Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. 
 Sklep –  sklep Sprzedawcy udostępniany przez Stronę Internetową, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia. 
 Strona Internetowa – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.perfectfishing.pl 
 Subskrypcja Perfect Fishing – Umowa Sprzedaży obejmująca okresową sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę za zapłatą opłaty abonamentowej przez Klienta. 
 Towar – przedmiot będący rzeczą ruchomą oferowany do sprzedaży w Sklepie, w tym dostarczany Klientowi w ramach Subskrypcji Perfect Fishing. 
 Umowa Sprzedaży - Umowa zawierana przez Klienta i Sprzedawcę w związku ze złożeniem Zamówienia, w ramach której Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Klienta własności Towaru i wydania go w ustalony sposób, po zapłaceniu przez Klienta na rzecz Sprzedawcy – ustalonej przez Sprzedawcę w cenniku dostępnym w Sklepie – kwoty zawierającej cenę Towaru oraz ewentualne koszty dostawy. 
 Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami). 
 Zamówienie - dobrowolne oświadczenie woli złożone przez Klienta, za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
 1. Zasady korzystania ze Sklepu  
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest założenie (rejestracja) Konta w Sklepie. 
 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest akceptacja przez Klienta postanowień Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
 1. Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie danych osobowych oznaczonych w sekcji Konto jako obowiązkowe, dokonując ich aktualizacji po zalogowaniu się do Konta. 
 1. Sprzedawca zapewnia możliwość składania Zamówień przez całą dobę, we wszystkie dni roku, z wyłączeniem zakłóceń spowodowanych awariami technicznymi bądź innymi zdarzeniami losowymi uniemożliwiającymi poprawne funkcjonowanie Strony Internetowej. 
 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych w postaci zainstalowanej przeglądarki internetowej Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for iOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft Edge w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, iOS Safari w wersji 10 z włączonymi funkcjami Cookies oraz Javascript. 
 1. Korzystanie ze Sklepu, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Klientom stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie. 
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi poprzez Stronę Internetową usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pomocą Strony Internetowej. 
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
 1. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
 1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), 
 1. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Sprzedawcy, 
 1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
 1. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.  
 1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 
 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
 1. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu, 
 1. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.  
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.  
 1. Tryb zawarcia Umowy sprzedaży 
 1. Sprzedawca udostępnia w ramach Sklepu informacje o Towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny. Wskazane informacje stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 1. Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży poprzez wypełnienie Formularz Zamówienia dostępny na stronie Sklepu.  
 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez Sklep należy dokonać wyboru Towarów lub usług podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w ramach Sklepu oraz złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. 
 1. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka. 
 1. W trakcie składania Zamówienia – do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.  
 1. Po wyborze Towaru i podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie warunków Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
 1. przedmiotu Zamówienia, 
 1. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
 1. wybranej metody płatności, 
 1. wybranego sposobu dostawy, 
 1. czasu realizacji Zamówienia, 

a także pouczenie, iż złożenie Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 

 1. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.  
 1. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu i Zamówienia. Składając Zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a ponadto wyraża bądź odmawia wyrażenia zgód określonych w Polityce Prywatności. 
 1. Po złożeniu Zamówienia Klient zobowiązany jest do dokonania ceny oraz ewentualnych opłat związanych z Zamówieniem. 
 1. O ile nie wskazano inaczej, Umowy Sprzedaży uważa się za zawarte z chwilą zapłaty przez Klienta ceny i opłat określonych w Zamówieniu. 
 1. Sprzedawca potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży oraz jej warunków drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail Klientowi.  
 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i Zamówieniem. 
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku: 
 1. błędnie lub jedynie częściowo wypełnionego przez Klienta Formularza Zamówienia, 
 1. gdy we wskazanym czasie nie zostanie uiszczona należność w kwocie określonej w potwierdzeniu Zamówienia i Sprzedawca dokona jego anulacji zgodnie z pkt 7.4, 
 1. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. 
 1. Na dokonane zakupy wystawiany jest dokument sprzedaży w formie wskazanej przez Klienta (potwierdzenie transakcji internetowej lub faktura). Dokument sprzedaży Sprzedawca doręcza Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, na co Klient wyraża zgodę. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany cen Towarów oraz usług prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiany skutkują wyłącznie na przyszłość i nie dotyczą Zamówień uprzednio złożonych i opłaconych.  
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 1. Inne usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę 
 1. Korzystanie z poniższych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną następuje na warunkach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności. Do korzystania z usług poniższych usług stosuje się w szczególności pkt 3.5 – 3.10. 
 1. Konto 
 1. posiadanie i korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, zgodnie z pkt 3.2 a następnie kliknięciu wirtualnego przycisku „Zarejestruj”; 
 1. Usługa świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Klient ma prawo do usunięcia Konta oraz związanych z nim danych – w zakresie dotyczącym Klienta – w każdym czasie na zasadach określonych w Polityce Prywatności. 
 1. Formularz Zamówienia 
 1. korzystanie z formularza możliwe jest poprzez elektroniczny koszyk, do którego dodawane są przez Klienta Towary dostępne w Sklepie; 
 1. po dodaniu Towarów do Koszyka, a następnie przejściu do zawartości Koszyka, dostępny jest wirtualny przycisk „Złóż Zamówienie”, po naciśnięciu, którego Klient przekierowywany do następnej zakładki na której udostępniane są mu opcje:  
 1. zalogowania na posiadane Konto, 
 1. zarejestrowanie Konta,  
 1. W dalszym etapie wymagane jest podanie danych logowania lub wypełnienie wyświetlanych rubryk formularza dotyczących danych kontaktowych, danych do dokumentu sprzedaży, formy płatności, typu i kosztów przesyłki; 
 1. Do momentu naciśnięciu wirtualnego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty istnieje możliwość rezygnacji ze złożenia Zamówienia poprzez zaniechanie dalszych czynności technicznych przewidzianych w Sklepie. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia istnieje możliwość odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie. Inne modyfikacje lub anulacje Zamówienia możliwe będą wyłącznie za zgodą Sprzedawcy; 
 1. Usługa Formularz Zamówienia ma charakter nieodpłatny i jednorazowy. Kończy się ona każdorazowo z momentem złożenia Zamówienia bądź przerwania składania zamówienia. 
 1. Newsletter 
 1. korzystanie z usługi następuje po dobrowolnym wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę przy okazji zakładania Konta bądź z głównej strony Sklepu poprzez podanie danych osobowych: adresu e-mail (otrzymywanie Newslettera drogą mailową) lub numeru telefonu (otrzymywanie Newslettera w formie SMS) na który usługa ma być świadczona; 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo świadczenia usługi na zasadzie tzw. „prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy” – zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych; 
 1. Usługa Świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, przy czym Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z niej w każdym czasie i bez podawania przyczyn; 
 1. Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej. 
 1. Dostawa 
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.  
 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta – zgodnie z pkt 6.3 a usługę wykonuje osoba trzecia – przewoźnik. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.  
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy/odbioru Towaru: 
 1. przesyłka kurierska „ Paczka Orlen” dawniej „Paczka w Ruchu”, 
 1. przesyłka kurierska, Paczkomaty InPost 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, z ważnych przyczyn (np. w przypadku braku dostępności zamawianego Towaru), po uzyskaniu zgody Klienta. Wyłącza się możliwość częściowej realizacji Zamówień w ramach Subskrypcji Perfect Fishing. 
 1. Realizacja Zamówienia (przygotowanie do wysyłki oraz wysyłka) następuje: 
 1. po tym jak na rachunek Sprzedawcy wpłyną środki w kwocie określonej/ustalonej w potwierdzeniu Zamówieniu, oraz nie później niż do 10 każdego miesiąca.  
 1. Składane Zamówienia realizowane są raz w miesiącu, tj. 26 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem przypadków, że wyżej wymieniony dzień przypada w Święto lub dzień wolny od pracy. W takim przypadku realizacja zamówienia przypada na kolejny Dzień Roboczy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wcześniej ustalonego dnia wysyłki pod rygorem wcześniejszego poinformowania o tym kupującego.  
 1. Czas dostawy podany przy Towarach znajdujących się na stronie Sklepu oznacza szacunkowy czas w jakim Klient powinien otrzymać zakupiony Towar. Podany czas jest orientacyjny i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a leżących min. po stronie dostawców/producentów lub przewoźnika. 
 1. Dostawa Towaru do Klienta jest bezpłatna. O ile informacje prezentowane w podsumowaniu Zamówienia nie stanowią inaczej. Przy wyborze przez klienta opcji dodatkowo płatnej wysyłki do każdego Zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wybranej przez Klienta opcji. Oznacza to, że każda wysyłka związana z zapisaniem się do subskrypcji obarczona będzie dodatkowym kosztem związanym z dodatkową opcja wysyłki. Co za tym idzie kwota comiesięcznej Subskrypcji będzie wyższa.   
 1. Po przekazaniu przesyłki przewoźnikowi, Klient otrzymuje powiadomienie drogą mailową, uzyskując informacje o danych dot. przesyłki, przewidywanym czasie dostarczenia. 
 1. W chwili odbioru przesyłki Klient winien sprawdzić przesyłkę oraz udokumentować – w obecności przewoźnika – jej wszelkie, ewentualne uszkodzenia – w celu umożliwiającym ustalenie ewentualnego zakresu odpowiedzialności przewoźnika. 
 1. Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, gdy przesyłka: 
 1. jest uszkodzona lub znajdujące się w niej Towary są uszkodzone – o czym Klient powinien powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę drogą mailową , 
 1. nie zawiera Towarów wyszczególnionych w Zamówieniu (z zastrzeżeniem pkt 6.4), 
 1. zawiera Towary inne niżeli wyszczególnione w Zamówieniu. 
 1. Zamówienie uważa się za zrealizowane w sposób prawidłowy w przypadku, gdy przesyłka zawierająca potwierdzony(e) przez Sprzedawcę Towar(y) nie zostanie odebrana od przewoźnika przez Klienta z przyczyn innych aniżeli określone w pkt 6.11. Ewentualne ponowne przesłanie zakupionego Towaru nastąpi po ponownym opłaceniu kosztów wynikających związanych z odbiorem, magazynowaniem i dostawą przesyłki.  
 1. Ceny i metody płatności 
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i stanowią kwoty brutto, to jest zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (z wyróżnieniem wysokości stawki). 
 1. Sprzedawca informuje Klienta poprzez Sklep o wszelkich dodatkowych kosztach Zamówienia, w tym przesyłki. 
 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny oraz opłat: 
 1. płatnością zautomatyzowaną w systemie PayU, obejmującą pobór opłaty abonamentowej z karty płatniczej – w ramach Subskrypcji Perfect Fishing, 6
 1. W przypadku braku obciążenia klienta kwotą Subskrypcji, wynikającej z winy kupującego takich jak np. braku dostępnych środków na koncie Kupującego. Sprzedający ponowi próbę obciążenia Kupującego wymaganą z zapisów umowy tj. Subskrypcji kwota po 3 dniach. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu to subskrypcja zostanie automatycznie anulowana. Niedokonanie przez Klienta płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia skutkowało będzie anulowaniem złożonego Zamówienia przez Sprzedawcę. Ewentualne, nowe Zamówienie zawierane będzie na warunkach z dnia jego ponownego złożenia. 
 1. Subskrypcja Perfect Fishing 
 1. Sprzedaż Towarów w ramach Subskrypcji Perfect Fishing następuje na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt 8. 
 1. W ramach Subskrypcji Perfect Fishing Sprzedawca dostarcza Klientom wyselekcjonowane zestawy Towarów według własnego wyboru, odpowiadające zakresowi tematycznemu wskazanemu w Sklepie. Zestawy Towarów są dostarczane w okazjonalnym opakowaniu.  
 1. Składając Zamówienie na Subskrypcję Perfect Fishing Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż sprzedaż Towarów dokonywana w jej ramach ma na celu zaskoczenie Klienta dokonaną selekcją Towarów (sprzedaż w formule „tajemniczego pudełka” – „mystery box”). 
 1. Składając Zamówienie na Subskrypcję Perfect Fishing Klient zawiera Umowę Sprzedaży okresowej Towarów przedpłaconych na czas nieoznaczony, w ramach której Sprzedawca dokonywał będzie comiesięcznej sprzedaży i dostawy Towarów. Pierwsza płatność w wysokości 1zł jest pobierana natychmiast celem weryfikacji poprawności transakcji. Opłata ta jest niezwłocznie zwracana na konto klienta a właściwa płatność przypadnie na 10-ty dzień miesiąca.
 1. Sprzedaż Towarów w danym miesiącu następuje pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty abonamentowej (ceny za dostawę Towarów w miesiącu) w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 
 1. W przypadku wyboru płatności zautomatyzowanej, o której mowa w pkt 7.3 lit. a) Klient wyraża zgodę na okresowe, co miesięczne pobieranie przez wskazanego operatora płatności kwoty odpowiadającej wysokości opłaty abonamentowej. Operator pobierał będzie na rzecz Sprzedawcy opłatę raz w miesiącu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. W razie braku możliwości dokonania poboru opłaty, próba płatności zostanie ponowiona w terminie kolejnych 3 dni.  
 1. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty abonamentowej (w tym poprzez brak możliwości obciążenia Klienta w ramach płatności zautomatyzowanej) należnej w ramach Subskrypcji Perfect Fishing następuje zawieszenie Subskrypcji Perfect Fishing i Klient nie będzie uprawniony do otrzymania boxa Perfect Fishing w danym miesiącu. Nie oznacza to jednak rezygnacji z subskrypcji w kolejnych miesiącach. Po uiszczeniu opłaty abonamentowej następuje wznowienie Subskrypcji Perfect Fishing. Klient nie jest uprawniony do otrzymania Towarów dostarczanych w ramach Subskrypcji Perfect Fishing w okresie zawieszenia ani zobowiązany do zapłaty za te Towary. 
 1. Złożenie Zamówienia na Subskrypcję Perfect Fishing, jak również wznowienie Subskrypcji Perfect Fishing po upływie terminu uiszczenia przez Klienta opłaty abonamentowej w danym miesiącu kalendarzowym, skutkuje Zamówieniem/wznowieniem począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego. 
 1. Realizacja dostaw (wysyłka) Towarów w ramach Subskrypcji Perfect Fishing następuje raz w każdym miesiącu kalendarzowym, w terminie do 26 dnia miesiąca, z wyłączeniem przypadków, że wyżej wymieniony dzień przypada w Święto lub dzień wolny od pracy. W takim przypadku realizacja zamówienia przypada na kolejny Dzień Roboczy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wcześniej ustalonego dnia wysyłki pod rygorem wcześniejszego poinformowania o tym kupującego. Klient jest uprawniony do rezygnacji z Subskrypcji Perfect Fishing w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż rezygnacja skutkuje wyłącznie na przyszłość – względem sprzedaży Towarów nieopłaconych do dnia rezygnacji. W każdym momencie klient może anulować Zamówienie Abonamentowe ( Subskrypcję ). Subskrypcja może być anulowana przed pobraniem opłaty za kolejna edycję Boxa jednak nie później niż 10 -tego dnia miesiąca kalendarzowego. Jeżeli Klient anuluje subskrypcję do 10- tego dnia miesiąca, nie otrzyma już w danym miesiącu Boxa oraz nie zostanie za niego obciążony. Jeżeli jednak Klient anuluje Subskrypcję po 10- tym dniu miesiąca, nadal otrzyma pudełko w danym miesiącu oraz zostanie naliczona za nie opłata. W kolejnym jednak miesiącu już ani nie zostanie naliczona za pudełko opłata ani nie otrzyma Boxa..  
 1. Klient jest uprawniony do rezygnacji z Subskrypcji Perfect Fishing w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż rezygnacja skutkuje wyłącznie na przyszłość – względem sprzedaży Towarów nieopłaconych do dnia rezygnacji. Rezygnacja może zostać zgłoszona przez „panel klienta” lub mailowo na adres info@perfectfishing.pl
 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany opłaty abonamentowej Subskrypcji Perfect Fishing. Zmiana opłaty następuje za co najmniej jednomiesięcznym uprzedzeniem. W przypadku braku zgody na zmianę opłaty Klient może zrezygnować z Subskrypcji Perfect Fishing w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania powiadomienia o zmianie wysokości opłaty abonamentowej. O ile Klient nie wskaże inaczej, rezygnacja na podstawie niniejszego punktu Regulaminu skutkowała będzie począwszy od sprzedaży Towarów, która nastąpi po zmianie wysokości opłaty abonamentowej. 
 1. W przypadku Towarów dostarczanych w ramach Subskrypcji Perfect Fishing prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 9 przysługuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta zgodnie z pkt 9.1 zdanie drugie. 
 1. W przypadku odstąpienia na podstawie pkt 8.12 od umowy Subskrypcji Perfect Fishing odstąpienie skutkuje także rozwiązaniem Umów Sprzedaży, co do zestawów Towarów, które miały być dostarczane w kolejnych miesiącach. 
 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, zgodnie z pkt 14.1. Zmiany będą miały zastosowanie począwszy od dnia wskazanego przez Sprzedawcę, także do Subskrypcji Perfect Fishing zamówionych przed dniem zmiany Regulaminu. W przypadku braku zgody na zmianę postanowień Regulaminu Klient może zrezygnować z Subskrypcji Perfect Fishing w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania powiadomienia o zmianach. O ile Klient nie wskaże inaczej, rezygnacja na podstawie niniejszego punktu Regulaminu skutkowała będzie począwszy od sprzedaży Towarów, która nastąpi po zmianie postanowień Regulaminu. 
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania Towarów wolnych od wad, odpowiadających opisowi i informacjom zawartym w Sklepie, w szczególności o zakresie tematycznym. Sprzedawca nie ponosi, jednakże odpowiedzialności za wybór Towarów dostarczanych w ramach Subskrypcji Perfect Fishing i ich przydatność dla Klienta oraz zgodność z jego wyobrażeniami. Klient nie jest uprawniony do żądania wymiany Towarów dostarczonych w ramach zestawu, jak również do częściowego odstąpienia od Zamówienia. Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczają praw Konsumenta z tytułu rękojmi za wady Towarów dostarczanych w ramach zestawu, jak również prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 8.12.  
 1. W przypadku zapisania się przez klienta na subskrypcje po 10 dniu miesiąca, klient otrzyma swój Perfect Fishing box dopiero w kolejnym miesiącu. Następne jednak boxy będą rozliczane płatnością do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca.   
 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta 
 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.6. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia zamówionego Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.  
 1. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu następuje poprzez jego doręczenie Sprzedawcy. W oświadczeniu Konsument powinien wskazać dane osobowe, dane kontaktowe oraz numer zamówienia. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę.  
 1. Złożenie oświadczenia może nastąpić także drogą elektroniczną: pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy info@perfectfishing.pl lub przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na Stronie Internetowej w sekcji „panel klienta ”. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. 
 1. Do zachowania terminu określonego w pkt. 9.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub złożenie w sposób określony w pkt. 9.3.  
 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie niniejszego pkt 9 – ze skutkami określonymi w pkt 10 – przysługuje również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Zamówienia/Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ono/ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 1. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta 
 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.  
 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt 10.6 lit. b).  
 1. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki zostały użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prawo wstrzymania się nie przysługuje w przypadku, gdy Sprzedawca zaoferuje, iż sam odbierze Towar od Konsumenta. 
 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 1. Konsument ponosi następujące koszty: 
 1. bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść, 
 1. dodatkowe koszty wysyłki Towaru do Konsumenta, w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy o wyższych kosztach wysyłki aniżeli najtańsze dostępne w Sklepie. 
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność – i związane z tym koszty – za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług  
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
 1. Reklamacje dotyczące usług Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, jak również drogą elektroniczną: pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy info@perfectfishing.pl lub przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na Stronie Internetowej w sekcji „panel klienta” . W reklamacji Klient powinien wskazać dane osobowe i kontaktowe zgłaszany problem, a także żądanie.  
 1. Reklamacje rozpoznawane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternaście) dni. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie przekazana w formie w jakiej zgłoszono reklamację – w każdym jednak wypadku na trwałym nośniku, chyba, że Klient zażąda dostarczenia odpowiedzi na papierze.  
 1. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację Klienta będącego Konsumentem w terminie określonym w pkt 11.3 uważa się, że reklamacja została uznana.  
 1. Rękojmia. Reklamacje dotyczące Towarów 
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady Towarów w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 – 5565 i następnych Kodeksu Cywilnego.  
 1. Reklamacje dotyczące Towarów Konsument może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, jak również drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy info@perfectfishing.pl lub przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na Stronie Internetowej w sekcji „panel klienta”.  W reklamacji Konsument powinien wskazać dane osobowe i kontaktowe, numer Zamówienia, zgłaszany problem, a także żądanie.  
 1. Reklamacje rozpoznawane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie przekazana w formie w jakiej zgłoszono reklamację – w każdym jednak wypadku na trwałym nośniku, chyba, że Konsument zażąda dostarczenia odpowiedzi w formie pisemnej.  
 1. Jeżeli Konsument w ramach realizacji uprawnień z rękojmi zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione. 
 1. Sprzedawca nie jest producentem Towarów i nie udziela gwarancji jakości. W przypadku udzielenia przez producenta gwarancji jakości Towarów, producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.  
 1. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami, w tym także będących osobami fizycznymi, które zawierają Umowę Sprzedaży/Zamówienie bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Zamówienia/Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ono/ona dla tego Klienta charakteru zawodowego.  
 1. Rozstrzyganie sporów  
 1. Klient będący Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń względem Sprzedawcy. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla Sprzedawcy jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku (www.ihgd.pl). Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym złożyć skargę za pośrednictwem Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres e-mail Sprzedawcy: info@perfectfishing.pl ). 
 1. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 1. Postanowienia końcowe 
 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu Sprzedawca podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na Stronie oraz poprzez doręczenie Klientom posiadającym Konto drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail, z wyprzedzeniem co najmniej 1 (jednego) miesiąca przed wejściem tych zmian w życie. 
 1. Zamówienia złożone i opłacone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8.14, odnoszącego się do Subskrypcji Perfect Fishing. 
 1. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 (czternastu) dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie Konta w Sklepie. 
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/10/2021 r. 
Shopping Cart